W dniach od 23.12.2021 do 07.01.2021 włącznie obowiązuje w naszym sklepie przerwa zimowa. W tym okresie nie realizujemy wysyłek.
Od dnia 10.01.2022 jesteśmy z powrotem do dyspozycji. Prosimy o zrozumienie w tym względzie.

Prawo do odstąpienia od umowy i konsekwencje odstąpienia

Konsumentom w przypadku umów zawieranych na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 355 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Klient będący konsumentem ma zatem prawo do odwołania swojego oświadczenia dotyczącego umowy zgodnie z następującym pouczeniem:

Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy, wynosi czternaście dni, licząc od daty wejścia w posiadanie ostatniej partii towaru przez Klienta lub wyznaczonej przez Klienta osoby trzeciej, niebędącej przewoźnikiem.

W celu skorzystania ze swojego prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do poinformowania nas (MT Onlineshops GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 12–14, D-36041 Fulda (Niemcy); telefon: +49 (0)661 - 3809 9880 (Niemcy); faks: +49 (0)661 - 3809 9889 (Niemcy); poczta elektroniczna: info@ladungssicherung.eu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (przesłanego np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefaksu lub poczty elektronicznej). Można w tym celu skorzystać z załączonego wzorcowego formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obligatoryjny. Można za to wypełnić i przesłać wzorcowy formularz odstąpienia od umowy lub złożyć inne jednoznaczne oświadczenie w formie elektronicznej również na naszej stronie internetowej [http://www.ladungssicherung.eu/widerruf]. W przypadku skorzystania z tej możliwości przez Klienta bezzwłocznie odeślemy (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) potwierdzenie wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie nam zawiadomienia o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Klienta od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani zwrócić wszystkie otrzymane od Klienta płatności, wliczając w to także koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z faktu wybrania przez Klienta innego sposobu dostawy aniżeli oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni, licząc od daty wpływu do nas zawiadomienia o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu tych płatności użyjemy tego samego środka płatniczego, który został wykorzystany przez Klienta do rozliczenia pierwotnej transakcji, chyba że wcześniej poczynione zostaną wyraźnie inne uzgodnienia; za zwrot tych płatności Klientowi nie zostaną naliczone w żadnym przypadku opłaty.

Możemy wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem bądź do momentu przedłożenia przez Klienta dowodu wysyłki zwrotnej towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy odesłać do nas lub przekazać nam niezwłocznie, w każdym razie jednak najpóźniej w terminie czternastu dni, licząc od daty poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany w przypadku nadania towarów przed upływem tego 14-dniowego okresu. Obowiązkiem Klienta jest pokrycie kosztów bezpośrednich przesyłki zwrotnej towarów. Jeżeli ze względu na charakter towarów nie można ich zwrócić normalną przesyłką pocztową, koszty zwrotu szacuje się na maksimum 59,00 €.

Klient musi pokryć stratę wynikającą z ewentualnej utraty wartości przez towary jedynie wówczas, gdy wynika ona z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza to, co konieczne do stwierdzenia ich charakteru, właściwości i sposobu działania.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 312g ustęp 2 punkt 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB) nie przysługuje w przypadku umów dotyczących dostaw towarów nieprefabrykowanych, które wyprodukowano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta bądź jednoznacznie dostosowano do jego osobistych potrzeb.

________________________________________________

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
zgodny z załącznikiem 2 do artykułu 246a § 1 ustęp 2 zdanie 1 punkt 1 oraz § 2 ustęp 2 punkt 2 niemieckiej Ustawy wprowadzającej Kodeks cywilny (Einführunggesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB)

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bi(W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy należy wypełnić niniejszy formularz, a następnie odesłać do nas).

– Adresat: MT Onlineshops GmbH • Werner-von-Siemens-Straße 12–14 • D-36041 Fulda (Niemcy); telefon: +49 (0)661 - 380 99 88-0 (Niemcy); faks: +49 (0)661 - 380 99 88-9 (Niemcy); poczta elektroniczna: info@ladungssicherung.eu
– Niniejszym informuję(emy), że odstępuję(emy) od zawartej przeze mnie/przez nas(*) umowy zakupu niżej wymienionych towarów/świadczenia niżej wymienionych usług(*)
– Zamówiono dnia/Otrzymano dnia(*)
– Nazwisko(a) konsumenta(ów)
– Adres(y) konsumenta(ów)
– Podpis(y) konsumenta(ów) (jedynie w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
– Data
______

(*) Niepotrzebne skreślić