W dniach od 23.12.2021 do 07.01.2021 włącznie obowiązuje w naszym sklepie przerwa zimowa. W tym okresie nie realizujemy wysyłek.
Od dnia 10.01.2022 jesteśmy z powrotem do dyspozycji. Prosimy o zrozumienie w tym względzie.

Ogólne warunki handlowe (OWH)

Wersja: 1.03 — Data aktualizacji: 13.06.2014 r.

§ 1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania

(1) Wymienione w dalszej części niniejszego dokumentu warunki umowne obowiązują w odniesieniu do wszelkich umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem URL http://www.ladungssicherung.eu pomiędzy spółką

MT Onlineshops GmbH
reprezentowaną przez Prezesa — Hansa-Petera Günthera
Werner-von-Siemens-Straße 12–14
36041 Fulda
Deutschland (Niemcy)

Telefon: +49 (0)661 - 3809 9880 (Niemcy)
Faks: +49 (0)661 - 3809 9889 (Niemcy)
Poczta elektroniczna:
info@ladungssicherung.eu 

Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 275828890
Rejestr handlowy: HRB 5918
Sąd Rejestrowy: Amtsgericht Fulda (Sąd Rejonowy w Fuldzie, Niemcy)

a Klientem.

(2) Klientem w rozumieniu niniejszych OWH są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, którego nie można uznać za związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą ani samodzielną działalnością zawodową. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna bądź spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

(3) Stosunki między stronami umowy podlegają regulacjom prawa obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów wybór tego prawa obowiązuje jedynie w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony gwarantowanej konsumentowi na podstawie przepisów prawa obowiązujących w kraju jego stałego pobytu.

(4) Nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (konwencji wiedeńskiej ONZ).

§ 2. Zawarcie umowy w sklepie internetowym

(1) Produkty i usługi wymienione w ramach sklepu internetowego nie stanowią wiążącej oferty MT Onlineshops GmbH; chodzi raczej o zaproszenie Klienta do przedstawienia wiążącej oferty poprzez złożenie zamówienia.

(2) Poprzez wysłanie zamówienia z „wirtualnego koszyka” Klient składa wiążące zamówienie na zawarte w zamówieniu artykuły. Przed złożeniem ostatecznego oświadczenia dotyczącego umowy Klient jest proszony o sprawdzenie i w razie potrzeby potwierdzenie danych. W przypadku popełnienia ewentualnych błędów podczas wpisywania istnieje możliwość wprowadzenia nowych danych po skorzystaniu z udostępnianej przez używaną przeglądarkę funkcji cofnięcia się do poprzedniej strony. Wpłynięcie tego zamówienia MT Onlineshops GmbH potwierdzi niezwłocznie pocztą elektroniczną.

(3) MT Onlineshops GmbH ma prawo przyjąć ofertę umowy złożoną przez Klienta w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po otrzymaniu zamówienia. Umowa z Klientem dochodzi do skutku dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez MT Onlineshops GmbH.

(4) MT Onlineshops GmbH nie ponosi ryzyka zaopatrzenia i zastrzega sobie prawo do zwolnienia się ze swojego zobowiązania do wykonania umowy w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego zaopatrzenia przez poddostawców. Pozostaje to bez wpływu na odpowiedzialność MT Onlineshops GmbH za działanie umyślne lub niedbalstwo stosownie do uregulowań dotyczących odpowiedzialności zgodnie z § 10 niniejszych OWH. W przypadku niedostępności lub jedynie częściowej dostępności świadczenia MT Onlineshops GmbH niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta; w razie odstąpienia od umowy Klientowi zostanie bezzwłocznie zwrócone świadczenie wzajemne.

§ 3. Język umowy i przechowywanie tekstu umowy

(1) Językiem umowy jest język niemiecki.

(2) Tekst umowy jest przechowywany przez MT Onlineshops GmbH. Dane zamówienia wraz postanowieniami umowy łącznie z niniejszymi OWH są wysyłane Klientowi oddzielnie w formie tekstowej.

(3) Tekst umowy jest poza tym dostępny do pobrania z systemu z poziomu panelu klienta również po wysłaniu zamówienia. Logowanie do systemu odbywa się bezpośrednio na stronie internetowej MT Onlineshops GmbH (http://www.ladungssicherung.eu) po podaniu nazwy użytkownika oraz zdefiniowanego uprzednio przez klienta hasła.

§ 4. Prawo do odstąpienia od umowy i konsekwencje odstąpienia

Konsumentom w przypadku umów zawieranych na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 355 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Klient będący konsumentem ma zatem prawo do odwołania swojego oświadczenia dotyczącego umowy zgodnie z następującym pouczeniem:

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy, wynosi czternaście dni, licząc od daty wejścia w posiadanie ostatniej partii towaru przez Klienta lub wyznaczonej przez Klienta osoby trzeciej, niebędącej przewoźnikiem.

W celu skorzystania ze swojego prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do poinformowania nas (MT Onlineshops GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 12–14, D-36041 Fulda (Niemcy); telefon: +49 (0)661 - 3809 9880 (Niemcy); faks: +49 (0)661 - 3809 9889 (Niemcy); poczta elektroniczna: info@ladungssicherung.eu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (przesłanego np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefaksu lub poczty elektronicznej). Można w tym celu skorzystać z załączonego wzorcowego formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obligatoryjny. Można za to wypełnić i przesłać wzorcowy formularz odstąpienia od umowy lub złożyć inne jednoznaczne oświadczenie w formie elektronicznej również na naszej stronie internetowej [http://www.ladungssicherung.eu/widerruf]. W przypadku skorzystania z tej możliwości przez Klienta bezzwłocznie odeślemy (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) potwierdzenie wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie nam zawiadomienia o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Klienta od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić wszystkie otrzymane od Klienta płatności, wliczając w to także koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z faktu wybrania przez Klienta innego sposobu dostawy aniżeli oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni, licząc od daty wpływu do nas zawiadomienia o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu tych płatności użyjemy tego samego środka płatniczego, który został wykorzystany przez Klienta do rozliczenia pierwotnej transakcji, chyba że wcześniej poczynione zostaną wyraźnie inne uzgodnienia; za zwrot tych płatności Klientowi nie zostaną naliczone w żadnym przypadku opłaty.

Możemy wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem bądź do momentu przedłożenia przez Klienta dowodu wysyłki zwrotnej towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy odesłać do nas lub przekazać nam niezwłocznie, w każdym razie jednak najpóźniej w terminie czternastu dni, licząc od daty poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany w przypadku nadania towarów przed upływem tego 14-dniowego okresu. Obowiązkiem Klienta jest pokrycie kosztów bezpośrednich przesyłki zwrotnej towarów. Jeżeli ze względu na charakter towarów nie można ich zwrócić normalną przesyłką pocztową, koszty zwrotu szacuje się na maksimum 59,00 €.

Klient musi pokryć stratę wynikającą z ewentualnej utraty wartości przez towary jedynie wówczas, gdy wynika ona z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza to, co konieczne do stwierdzenia ich charakteru, właściwości i sposobu działania.

 

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 312g ustęp 2 punkt 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB) nie przysługuje w przypadku umów dotyczących dostaw towarów nieprefabrykowanych, które wyprodukowano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta bądź jednoznacznie dostosowano do jego osobistych potrzeb.

§ 5. Ceny i koszty wysyłki oraz warunki płatności

(1) Ceny wymienione w poszczególnych ofertach są cenami końcowymi. Zawierają wobec tego wszystkie elementy składowe ceny łącznie z ewentualnie należnymi podatkami, jednakże w razie dostawy za granicę w indywidualnych przypadkach Klient może być zobowiązany do uiszczenia dalszych podatków (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego) bądź też innych opłat (np. ceł).

(2) Należne koszty dostawy i wysyłki nie są zawarte w cenie zakupu; zależą one od konkretnej złożonej oferty i podanych w niej danych dotyczących wysyłki, a obowiązek ich poniesienia spoczywa na Kliencie.

(3) MT Onlineshops GmbH akceptuje metody płatności wymienione na odpowiedniej stronie internetowej oferty i przedstawione do wyboru Klientowi. Klient samodzielnie wybiera preferowany przez siebie sposób zapłaty spośród udostępnionych metod płatności.

(4) Jeżeli Klient będący przedsiębiorcą w ramach wybranej przez siebie metody płatności zechce dokonać zapłaty po otrzymaniu faktury, MT Onlineshops GmbH zastrzega sobie prawo do zrealizowania dostawy do Klienta dopiero po dokonaniu pozytywnej oceny jego wiarygodności kredytowej. W celu przeprowadzenia takiego badania MT Onlineshops GmbH korzysta z usług wywiadowni gospodarczej Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach [Skrytka pocztowa] 500166, 22701 Hamburg (Niemcy), która udostępnia ze swojej bazy danych zarejestrowane w niej w odniesieniu do osoby Klienta dane adresowe i informacje o wypłacalności, nie wyłączając takich, które zostały ustalone metodami statystyki matematycznej, o ile MT Onlineshops GmbH wykaże w sposób wiarygodny swój uzasadniony interes. Poza tym w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego MT Onlineshops GmbH gromadzi lub wykorzystuje wartości prawdopodobieństwa, przy których obliczaniu uwzględniane są między innymi dane adresowe.

(5) W przypadku płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu PayPal Klient zobowiązuje się do zapłaty bez potrąceń ceny zakupu powiększonej o należne koszty dostawy i wysyłki najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu przekazanego wezwania do zapłaty. Dane konta bankowego są przekazywane wraz z wezwaniem do zapłaty.

(6) Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania rzeczy jedynie wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

§ 6. Warunki dostawy i wysyłki

(1) Dostawa artykułów — o ile nie uzgodniono z Klientem inaczej — odbywa się drogą wysyłki pod podany przez Klienta adres dostawy. Odbiór własny jest niemożliwy.

(2) Klient zapewnia, że adres dostawy podany przez niego podczas składania zamówienia jest prawidłowy i pełny. Jeżeli podane przez Klienta dane adresowe są błędne i skutkiem tego jest powstanie dodatkowych kosztów podczas wysyłki — przykładowo kosztów związanych z ponowną wysyłką — wówczas obowiązek ich poniesienia spoczywa na Kliencie.

(3) Wysyłka artykułów zakupionych przez Klienta następuje w przypadku płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu PayPal w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po wpłynięciu zapłaty, chyba że w procesie składania zamówienia wyraźnie wskazano na dłuższy termin dostawy.

(4) W przypadku dostaw do przedsiębiorcy ryzyko przypadkowej utraty bądź przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanej rzeczy przechodzi na niego z chwilą przekazania towaru samemu przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do odbioru, a w przypadku sprzedaży na odległość — już w chwili wydania towaru odpowiedniej osobie zajmującej się transportem. W przypadku dostaw do konsumenta ryzyko przypadkowej utraty bądź przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanej rzeczy przechodzi na niego zawsze z chwilą przekazania towaru konsumentowi. Ze względu na ponoszenie ryzyka zwłoka Klienta w odbiorze jest równoznaczna z przekazaniem rzeczy.

§ 7. Zastrzeżenie prawa własności

(1) MT Onlineshops GmbH zastrzega sobie własność sprzedanych rzeczy w przypadku umów z konsumentami aż do chwili zapłaty pełnej ceny zakupu, a w przypadku umów z przedsiębiorcami — aż do chwili całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących relacji handlowych (towar zastrzeżony).

(2) W okresie obowiązywania zastrzeżenia prawa własności Klient jest zobowiązany do obchodzenia się z towarem zastrzeżonym z ostrożnością, bezzwłocznego informowania o dostępie do towaru zastrzeżonego przez osoby trzecie — np. w przypadku zajęcia mienia — a także o ewentualnych jego uszkodzeniach lub zniszczeniu i udostępniania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia praw MT Onlineshops GmbH, a ponadto do zwrócenia uwagi urzędnikowi dokonującemu czynności egzekucyjnych względnie osobie trzeciej na fakt, że jest to cudza własność, jak również do niezwłocznego zawiadomienia o zmianie posiadacza towaru i zmianie własnej siedziby.

§ 8. Zgłaszanie szkód transportowych

(1) Klient, dokładając wszelkich starań, udzieli wsparcia MT Onlineshops GmbH w przypadku wysunięcia przez MT Onlineshops GmbH roszczeń wobec danej firmy transportowej względnie ubezpieczyciela transportowego.

(2) Klient ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczane towary nie uległy jakimkolwiek uszkodzeniom w transporcie. W przypadku stwierdzenia szkód transportowych widocznych z zewnątrz Klient zobowiązuje się do odnotowania tego faktu na odpowiednich dokumentach przewozowych i uzyskania pokwitowania przez doręczyciela; w przypadku nieodesłania dostawy z powrotem należy zachować opakowanie.

(3) Jeżeli (częściowa) utrata lub uszkodzenie towaru są niewidoczne z zewnątrz, Klient ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie MT Onlineshops GmbH w ciągu 5 (pięciu) dni od daty dostarczenia albo też firmę transportową najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty dostarczenia, aby w ten sposób zagwarantować wysunięcie ewentualnych roszczeń wobec firmy transportowej w odpowiednim terminie.

(4) Powyższe uregulowania pozostają bez wpływu na ewentualne prawa i roszczenia Klienta — w tym przede wszystkim na ustawowe prawa przysługujące nabywcy w przypadku wad (nabytej) rzeczy. Z tego względu postanowienia te nie zawierają również terminu zawitego dla praw klienta zgodnie z § 9 niniejszych OWH.

§ 9. Warunki gwarancji

(1) Klientom przy zakupie towarów przysługują ustawowe prawa z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towarów. Z tego względu w przypadku wad rzeczy Klient ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi zgodnie z poniższymi postanowieniami. MT Onlineshops GmbH zasadniczo nie udziela własnych gwarancji, dlatego też samą prezentację artykułów w sklepie internetowym należy z zasady traktować w całości jedynie jako opis świadczeń. (2) Jeżeli rzecz nabyta jest wadliwa, Klientowi — o ile i na ile spełnione są przesłanki ustawowych przepisów dotyczących praw z tytułu wad — przysługuje prawo do świadczeń uzupełniających zgodnie z §§ 437 punkt 1, 439 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB).

(2a) Konsumenci mają pod tym względem wybór, czy świadczenie uzupełniające ma zostać zrealizowane w formie naprawy lub wymiany rzeczy. MT Onlineshops GmbH przysługuje jednak prawo do odmowy wykonania świadczenia uzupełniającego w wybranej przez Klienta formie, jeżeli jest ono możliwe do zrealizowania jedynie pod warunkiem poniesienia nieproporcjonalnych kosztów, a świadczenie uzupełniające innego rodzaju nie wiąże się ze znacznymi niedogodnościami dla konsumenta.

(2b) W stosunku do przedsiębiorców MT Onlineshops GmbH realizuje rękojmię za wady towaru w pierwszej kolejności wedle własnego wyboru poprzez naprawę bądź wymianę rzeczy.

(2c) Postanowienia powyższych ustępów od (2) do (2b) włącznie pozostają bez wpływu na prawa nabywcy wynikające z wad towaru określone w § 437 punkty 2 i 3 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB).

(3) Roszczenia i prawa przedsiębiorcy z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie roku od daty dostarczenia towaru do Klienta; roszczenia i prawa konsumenta z tytułu wad przedawniają się po upływie dwóch lat od daty dostarczenia towaru do Klienta. Związane z tymi terminami ograniczenia przedawnienia nie mają zastosowania, o ile MT Onlineshops GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z § 10 niniejszych OWH lub chodzi o prawo rzeczowe osoby trzeciej, na którego podstawie można zażądać wydania przedmiotu dostawy.

(4) Postanowienia powyższych ustępów od (2) do (3) włącznie pozostają bez wpływu na roszczenia regresowe przedsiębiorców określone w §§ 478 i 479 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB).

(5) Ewidentne wady wymagają zgłoszenia przez handlowców w terminie dwóch tygodni od daty odebrania towaru, które należy dokonać na wyżej wymienione dane kontaktowe, w przeciwnym przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi jest wykluczone. W celu dotrzymania terminu wystarczy wysłanie zgłoszenia wady przed upływem tego okresu.

§ 10. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej

(1) Zgodnie z przepisami ustawowymi MT Onlineshops GmbH ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, spowodowane wynikającym z niedbalstwa lub celowego działania niedopełnieniem obowiązków, jak również za inne szkody spowodowane wynikającym z niedbalstwa lub zamierzonego działania niedopełnieniem obowiązków, a także podstępem.

(2) MT Onlineshops GmbH ponosi ponadto nieograniczoną odpowiedzialność za szkody, za które odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów ustawowych, takich jak na przykład niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, lub o ile i na ile MT Onlineshops GmbH wzięła na siebie gwarancję właściwości rzeczy lub tego, że rzecz zachowa określone właściwości przez określony czas.

(3) MT Onlineshops GmbH ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zwykłym lub lekkim niedbalstwem, o ile niedbalstwo to dotyczy naruszenia takich zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia w ogóle prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania Klient ma zwykle prawo oczekiwać (tzw. zobowiązania zasadnicze). Odpowiedzialność MT Onlineshops GmbH ogranicza się przy tym do możliwej do przewidzenia, typowej dla umowy szkody.

(4) W przypadku wynikających z lekkiego niedbalstwa naruszeń takich zobowiązań umownych, które nie są objęte uregulowaniami zawartymi w ustępie (3) (tzw. mniej istotnych zobowiązań umownych) MT Onlineshops GmbH ponosi odpowiedzialność wobec konsumentów — ograniczoną jednak do możliwej do przewidzenia, typowej dla umowy szkody.

(5) Wszelka dalej idąca odpowiedzialność — bez względu na charakter prawny wysuwanego roszczenia — jest wykluczona.

§ 11. Właściwość miejscowa sądu

Jeśli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub dysponuje wyodrębnionym majątkiem publicznoprawnym, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba przedsiębiorstwa MT Onlineshops GmbH. To samo dotyczy również sytuacji, gdy Klient będący przedsiębiorcą nie ma ustalonej ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech bądź miejsce jego zamieszkania lub zwykłego pobytu w chwili wniesienia pozwu nie są znane. Pozostaje to bez wpływu na uprawnienie do odwołania się również do sądu w innej jurysdykcji ustawowej.

________________________________________________

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
zgodny z załącznikiem 2 do artykułu 246a § 1 ustęp 2 zdanie 1 punkt 1 oraz § 2 ustęp 2 punkt 2 niemieckiej Ustawy wprowadzającej Kodeks cywilny (Einführunggesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB)

(W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy należy wypełnić niniejszy formularz, a następnie odesłać do nas).

– Adresat: MT Onlineshops GmbH • Werner-von-Siemens-Straße 12–14 • D-36041 Fulda (Niemcy); telefon: +49 (0)661 - 380 99 88-0 (Niemcy); faks: +49 (0)661 - 380 99 88-9 (Niemcy); poczta elektroniczna: info@ladungssicherung.eu
– Niniejszym informuję(emy), że odstępuję(emy) od zawartej przeze mnie/przez nas(*) umowy zakupu niżej wymienionych towarów/świadczenia niżej wymienionych usług(*)
– Zamówiono dnia/Otrzymano dnia(*)
– Nazwisko(a) konsumenta(ów)
– Adres(y) konsumenta(ów)
– Podpis(y) konsumenta(ów) (jedynie w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
– Data

______

(*) Niepotrzebne skreślić